Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2016

9406 c7f5 500
Paintings by Alyssa Monks
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viajdeg jdeg
9264 bfd5 500
Paintings by Alyssa Monks
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viajdeg jdeg
0656 0e86
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaStonerr Stonerr
5672 64e3
Reposted frommoai moai viaStonerr Stonerr
6515 ef8f 500
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety vialexxie lexxie
Reposted frombluuu bluuu viaStonerr Stonerr

August 16 2016

Grafika użytkownika le cirque des rêves.
Reposted fromweightless weightless viamuviell muviell
Reposted frompjoter pjoter viamuviell muviell
Włóczykij przystanął; zrobiło mu się trochę przykro. Tak, Muminek, który czekał na niego i okropnie tęsknił. Muminek, który siedział w domu i czekał, i podziwiał go, i zawsze mu mówił: "Naturalnie, musisz być wolny. Jasne, że musisz wyruszyć w drogę. Jasne, rozumiem - czasem musisz być sam". Lecz jednocześnie oczy Muminka robiły się chmurne z rozczarowania i bezradnej tęsknoty.
— Tove Jansson, "Muminki".
Reposted from654675674 654675674 viajarzynova jarzynova
0770 3aa8 500
Reposted frommiki77 miki77 viaunmadebeds unmadebeds
Reposted fromelavator elavator viatwice twice
6178 0791
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viatwice twice
7455 a20e
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
moje serce składa się z delikatnej zawartości i bardzo łatwo może pęknąć.
— j. kerouac / my brother ocean
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
Reposted fromshakeme shakeme
0598 08a0 500
Reposted fromrol rol viasoadysta soadysta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl